Organisaation elinkelpoisuuden säilyttäminen

Digitalisaatio on digiteknologian integrointia kaikkeen elämään ja toimintaan, joka tekee kommunikaation helpommaksi ja edullisemmaksi sekä helpottaa erilaisten asioiden hoitamista. Digitalisaatio on nykypäivän ilmiö, jolla tarkoitetaan informaation purkamista bitteihin, jolla mahdollistetaan tiedon tallentaminen, järjesteleminen ja muuntelu. Menestyäkseen yritysten ja organisaatioiden on luotava selkeä näkemys digitalisoitumisen vaikutuksesta omaan toimintaan. (Heinäsmäki 2015; Lehtinen 2014.) Digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, sillä parannetaan ja kehitetään olemassa olevaa liiketoimintaa, luodaan uusi liiketoiminta-, palvelu- tai toimintamalli vanhan rinnalle tai luodaan uusi malli korvaamaan vanhan. (Rantanen 2015.) Digilisaation vaikutukset johtajuuteen ovat suuret, ne näkyvät suhteiden luomisessa, viestinnässä ja suhteessa tietoon. Digitalisaatio tarjoaa johtajille mahdollisuuksia luoda aikaisempaa enemmän suhteita, ei pelkästään enää kasvokkaisissa tilanteissa vaan myös sosiaalisissa verkoissa. (Lehtinen 2015.)

Muutos edellyttää aina johtamista, jossa keskeisin tavoite on viedä muutos onnistuneesti läpi ja saada uusi toimintatapa vakiintumaan. (Ilmarinen s.a.) Kasvuhakuisissa yrityksissä digitalisaation mahdollisuudet ymmärretään ja niissä tehdään asioita uudella tavalla (Virolainen 2015). Digitalisoinnilla tavoitellaan sekä tuottojen paranemista että kustannusten, erityisesti prosessikustannusten, alenemista. (Heinäsmäki 2015). Julkisella sektorilla koulutus ja terveydenhuolto ovat esimerkkejä aloista, joilla uudet digitaaliset ratkaisut tuovat valtavia mahdollisuuksia tehdä asiat paremmin ja tehokkaammin, esimerkiksi sähköisten oppimisympäristöjen ja yhtenäisten potilastietojärjestelmien avulla. (Virolainen 2015) Muutokset ovat välttämättömiä, jotta organisaatiot pysyvät liikkeessä ja säilyttävät kilpailukykynsä. Jolleivat ne ole digitalisaatiossa mukana, niin kilpailijat kyllä ovat ja vievät varmasti markkinaosuuden (Heinäsmäki 2015).

Organisaation elinkelpoisuuden säilyttämiseksi, johdon on ymmärrettävä digitaalisen, virtuaalisen ja mobiilin toimintaympäristön erityispiirteet, sen tuomat haasteet ja strategiset mahdollisuudet. On kyse kokonaisvaltaisesta muutoksesta: liiketoiminnan kehitysharppauksista ja strategisesta uudistumisesta. (Lehtinen 2015.) Aito ja oivaltava linjaus oman yrityksen digitalisaatiosta on menestyksekäs lähtökohta. Digitaalisen ajan johtaminen ratkaisee kuinka digitaalisaatio yrityksessä onnistuu. Uuden digitaalisen toiminnan on ulotuttava yrityksessä kaikille tasoille, koskettaa kaikkia toimintoja ja toiminnan tasoja strategiasta ja toimintamalleista yrityskulttuuriin sekä yksittäisen työntekijän toimenkuvaan ja osaamiseen. Tärkeintä on ymmärtää digitalisaation merkitys organisaatiolle ja asetettava tavoitteita ja päämääriä sekä yrityksen että työntekijöiden näkökulmasta ja sitouduttava aidosti niiden toteutukseen ja onnistumiseen. (Rantanen 2015.)

Organisaatioiden on otettava huomioon julkisten ja yksityisten palveluiden siirtyminen verkkoon, laajeneva nettikauppa ja sosiaalisen median lisääntyvä käyttö. Kaikesta digitalisaatiosta huolimatta on tietenkin hyvä muistaa, että kaiken toiminnan pohjana on ihminen sekä hänen tarpeensa. Organisaatiot muodostuvat ihmisistä ja kaiken johtamisen perustana tulee olla ihminen. Digitalisaatio on keino auttaa ihmisiä tarpeiden tyydyttämisessä, suuri mahdollisuus. (Lehtinen 2014.)

LÄHTEET

Ekonomilehti. 2014. Hyvä ja paha valta työelämässä. Saatavissa: http://www.ekonomilehti.fi/vallankaytto-tyopaikalla/ [viitattu 9.10.2016].

Ilmarinen s.a. Onnistunut muutos– Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin. Saatavissa: https://www.ilmarinen.fi/siteassets/liitepankki/tyohyvinvointi/opas-onnistunut-muutos.pdf [viitattu 10.10.2016).

Lehtinen, E. 2014. Organisaatiot- Johtaminen ja työ digitalisaation murroksessa. Saatavissa: http://esalehtinen.blogit.hameensanomat.fi/2014/01/29/organisaatiot-johtaminen-ja-tyo-digitalisaation-murroksessa/ [Viitattu 12.10.2016].

Heinäsmäki, M. 2015. Digitalisaation vaikutus suomalaisten hyvinvointiin. Saatavissa: http://digitalistnetwork.com/digitalisaation-vaikutus-suomalaisten-hyvinvointiin/ [viitattu 9.10.2016].

Virolainen, A-M. 2015. Digitalisaatio on mahdollisuus kasvuun. Saatavissa: http://www.annemarivirolainen.fi/digitalisaatio-on-mahdollisuus-kasvuun [viitattu 11.10.2016].